Vodohospodářské stavby

  • revitalizace vodních toků
  • výstavba a rekonstrukce suchých ochranných hrází (poldrů)
  • výstavba a rekonstrukce malých vodních nádrží
  • odbahnění rybníků, rekonstrukce výpustných zařízení a bezpečnostních přelivů
  • protipovodňová opatření v krajině
  • kompletní řešení vodního režimu půdy
  • prvky protierozní ochrany zemědělských pozemků a lesních kultur